สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Asset 1
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม ถ.สุขุมวิท105 กทม.โดย คุณพันวดี ชัยยะพัฒนาพร ประธานบริษัท ตำหนักศิลป์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จถวายปัจจัยสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรมหลังใหม่ เพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับพระภิกษุสามเณรสำหรับการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลีนักธรรม และพระปริยัติธรรมสามัญ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin